OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU
Niniejszym ustala się następujące Ogólne Warunki Najmu Samochodu (dalej Warunki).


I. DEFINICJE
Użyte w Warunkach określeniach oznaczają:
Wynajmujący - Rentcars.pl Sp. z o.o. Z siedzibą w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 23 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000447909, NIP 7922288823, Regon: 180937282, kapitał zakładowy spółki: 51 000 zł..
Najemca - osoba fizyczna, przedsiębiorca lub osoba działająca w imieniu osoby prawnej na podstawie dokumentu wykazującego swoje umocowanie, która składa podpis pod umową najmu samochodu.
Umowa najmu - zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą umowa, której przedmiotem jest samochód osobowy wybranego przez Najemcę spośród oferty Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej www.rentcars.pl.
Samochód - pojazd znajdujący się w aktualnej ofercie Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej www.rentcars.pl, będący przedmiotem umowy najmu.
Doba najmu - okres 24 godzin liczony od godziny przekazania Najemcy samochodu. Kierowca - inna osoba wskazana przez Najemcę jako uprawniona do korzystania z najętego samochodu, posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem osobowym.


II. WYMAGANIA OGÓLNE
Najemca lub Kierowca powinni mieć ukończone 21 lat. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy najmu:
- prawo jazdy
- dowód osobisty lub paszport,
- karta kredytowa lub karta debetowa
- w przypadku samochodów klasy premium – tylko karta kredytowa. W razie wątpliwości – oświadczenie pracownika co do klasy samochodu jest wiążące.
W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą osobą podpisująca umowę najmu powinien być właściciel osobiście lub jego pracownik wykazujący dokument upoważnienia albo osoba reprezentująca osobę prawną na podstawie dokumentu wykazującego jej upoważnienie.
Jeżeli wynajętym samochodem ma kierować inna osoba, aniżeli podpisująca się pod dokumentem umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do podania ten informacji Wynajmującemu przed podpisaniem umowy najmu. Najemca ponosi wówczas odpowiedzialność za działania lub zaniechania takiej osoby jak za swoje własne. W przypadku jeżeli Najemca ma zamiar przekroczyć najętym samochodem granicę Rzeczypospolitej Polskiej, okoliczność ta zostaje ujęta w umowie. Uprawnionym do używania Samochodów prócz Najemcy może być inna osoba fizyczna, wskazana przez Najemcę. W takim wypadku Najemca przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany jest do podania danych osobowych Kierowcy - imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, a w jego braku numeru dokumentu. Kierowca zobowiązany jest również do okazania dowodu osobistego lub paszportu oraz prawa jazdy.

III. PŁATNOŚĆ
Ceny podane w umowie najmu, ustalone na podstawie aktualnie obowiązującego cennika znajdującego się na stronie internetowej www.rentcars.pl i stanowią wartość brutto. Ceny podane w aktualnie obowiązującym cenniku są podane w walucie polskiej (PLN). Najemca ma prawo do wyboru formy płatności: Kartą, Gotówką, Przelewem, jednakże jedna z transakcji (kaucja lub za wynajem – wedle wyboru Klienta) musi być dokonana kartą.
Pre-autoryzacja kwoty kaucji zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu maksymalnie 14 dni, zależne od wewnętrznych rozporządzeń właściciela karty płatniczej lub Banku.

IV. UBEZPIECZENIE
Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu posiada ważne ubezpieczenie OC, AC i NNW. Jeżeli Najemca ma zamiar przekroczyć Samochodem granicę kraju, powinien wskazać kraj, do którego zamierza wyjechać i na tę okoliczność dokonać opłaty zdefiniowanej jako “Pozwolenie na wyjazd za granicę”. Wynajmujący oświadcza, że możliwe jest zniesienie udziału własnego w szkodzie pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty, w wysokości wskazanej w Cenniku.

V. CZAS TRWANIA
Czas trwania najmu samochodu jest określono każdorazowo w umowie najmu. Umowa może zostać przedłużona jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, jeżeli Najemca zgłosi wniosek Wynajmującemu o przedłużenie umowy, najpóźniej na dwie doby najmu przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeżeli Wynajmujący wyraził zgodę, umowa zostaje przedłużona o określony przez Strony czas, zaś Najemca zobowiązany będzie do zapłaty prócz ceny określonej w cenniku wynagrodzenie na rzecz Wynajmującego za każdą rozpoczętą dobę najmu, proporcjonalnie cenę do czasu trwania najmu (wedle wzoru cena za dobę/liczba rozpoczętych godzin najmu do momentu zdania pojazdu).
Jeżeli czas trwania najmu zostanie przedłużony bez uprzednio wyrażonej zgody Wynajmującego, Najemca prócz zapłaty wynagrodzenia należnego za każdą rozpoczętą dobę najmu zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień, natomiast Wynajmujący może zaliczyć na poczet należności uiszczoną kaucję, ewentualnie, pobrać należne środki za pomocą dopełnienia preautoryzacji karty kredytowej lub debetowej. W przypadku, gdy kwota uzyskana z preautoryzacji, Wynajmujący będzie uprawniony do doliczenia pobrania brakującej kwoty poprzez transakcję.
Jeżeli w związku z przedłużeniem okresu najmu przez Najemcę bez uprzedniego zwrócenia się do Wynajmującego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu Wynajmujący poniósł szkodę, Najemca zobowiązany jest do jej naprawienia w całości, a zniesienie udziału własnego w szkodzie, jeśli zostało wykupione, nie obowiązuje od dnia wskazanego w pierwotnym brzmieniu Umowy. W dniu zwrotu samochodu Najemca zobowiązany jest do zapłaty ceny za najem oraz innych kosztów, których konieczność uiszczenia pojawiła się w związku korzystaniem przez Najemcę z Samochodu.

VI. PRZEKAZANIE I ZWROT SAMOCHODU
Najemca dokonując rezerwacji zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej www.rentcars.pl dokonuje wyboru klasy pojazdu dostępnego w ofercie Wynajmującego, stanowiącego przedmiot umowy. Szczegółowo rodzaj, marka oraz oznaczenie pojazdu zostaną określone w umowie najmu.
Najemcy zostanie przekazany samochód czysty, , sprawny, w stanie nadającym się do użytku określonego w umowie najmu. Najemca oraz Wynajmujący dokonują spisu licznika przebiegu kilometrów oraz spisu stanu paliwa w zbiorniku. Po podpisaniu umowy najmu oraz dokonaniu sprawdzenia stanu paliwa w zbiorniku oraz spisania liczników następuje przekazanie samochodu Najemcy. Przekazanie Samochodu następuje poprzez wręczenie Najemcy kluczy oraz niezbędnej dokumentacji: dowodu rejestracyjnego (bądź jego kopii) oraz ubezpieczenia. Wręczenie może zostać dokonane przez pracownika lub za pośrednictwem dedykowanej skrzynki. Najemca zwraca samochód poprzez przekazanie do rąk Wynajmującego lub jego pracownika kluczy do samochodu oraz dokumentacji którą otrzymał, w miejscu wskazanym w umowie najmu, ewentualnie, poprzez przekazanie dokumentów i kluczyków do „wrzutki na klucze”, to jest specjalnie dedykowanej do tego skrzynki.
Najemca oświadcza, że został poinformowany o umieszczonym w samochodzie lokalizatorze GPS i wyraża na to zgodę.
Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu samochodu z (takim samym stanem paliwa) oraz czystego. Jeżeli Najemca nie zwróci Samochodu czystego, zostanie obciążony kosztem myjni w wysokości 50 zł brutto. Jeżeli stan paliwa będzie odmienny od tego, który został ustalony w trakcie spisu przy przekazaniu samochodu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty za brakującą ilość paliwa 10 zł brutto za każdy litr paliwa.
W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia najmu oraz niezwrócenia Pojazdu, Wynajmujący informuje, że ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie i zgłosić sprawę na Policję. Opłata za rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w Opłatach dodatkowych.
Jeżeli najemca porzuci samochód, zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł. Dodatkowo, jeżeli w przypadku porzucenia samochód ulegnie uszkodzeniu lub kradzieży, Najemca zobowiązany jest do pokrycia w całości kosztów naprawy szkód lub kosztu pojazdu.

VII. REZERWACJA
Rezerwacji Samochodu dokonuje się za pośrednictwem strony www.rentcars.pl, postępując wg kolejnych wskazówek.

VIII. USZKODZENIE, UTRATA, ZNISZCZENIE SAMOCHODU
Strony ustalają, że w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub kradzieży pojazdu oraz w przypadku braku sprawcy szkody powstałej w trakcie użytkowania, Najemca zapłaci udział własny w maksymalnej wysokości wskazanej w umowie jako “wysokość udziału własnego w szkodzie” zł brutto. W przypadku każdej szkody wartości nieprzekraczającej wskazanej w umowie jako “wysokość udziału własnego w szkodzie”, najemca zapłaci zryczałtowaną opłatę w wysokości wskazanej w umowie jako “wysokość udziału własnego w szkodzie”. Z opłaty zwolniony jest Najemca, który wykupił usługę o nazwie “zniesienie udziału własnego w szkodzie” W przypadku kradzieży samochodu Wynajmujący nie obciąży Najemcy żadnymi kosztami, jeżeli ten zwróci Wynajmującemu kluczyki oraz wszystkie przekazane mu dokumenty dotyczące samochodu. W przeciwnym razie Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie przestępstwa, które miały miejsce w trakcie trwania najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wynajętego samochodu ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. W przypadku uszkodzenia, lub straty pojazdy Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym fakcie Policji i wynajmującego pod rygorem naliczenia kary w kwocie 2000 złotych za zaniechanie tego obowiązku. Wynajmujący będzie uprawniony do mailowego przesyłania, na adres podany w Umowie, not obciążeniowych, na co Najemca wyraża zgodę.
Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:
a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku lub kolizji
b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia


IX. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przewożone przez Najemcę lub Kierowcę w samochodzie rzeczy lub ich zaginięcie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opłaty/ mandaty/kary obciążające Najemcę, których obowiązek powstał w związku z używaniem Samochodu w czasie trwania umowy najmu. W przypadku jeśli organ wystawiający opłatę bezpośrednio wzywa wynajmującego do zapłacenia kar za popełnione wykroczenia przez najemcę, najemca zezwala na pobranie środków z jego karty płatniczej w wysokości poniesionych kosztów z tym związanym lub zobowiązuje się do terminowego opłacenia wszelkich należności oraz przedstawienia potwierdzenia opłacenia należności wynajmującemu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Najemcę lub Kierowcę wobec osób trzecich w związku z używaniem samochodu w czasie trwania umowy najmu, jeżeli są one wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca lub Kierowca.


X. OBOWIĄZKI NAJEMCY
Najemca zobowiązany jest do korzystania z samochodu w sposób określony w umowie najmu oraz w niniejszych warunkach. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa drogowego. Najemcy nie wolno prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających. Najemca zobowiązany jest do w trakcie trwania umowy najmu do dbania o stan Samochodu, w szczególności do sprawdzania, uzupełniania lub wymiany: - wszelkich płynów eksploatacyjnych, - płynu do spryskiwacz. Ponadto Najemca zobowiązany jest do kontroli stanu powietrza w ogumieniu, wymiany żarówek. Najemca zobowiązany jest do stosowania w samochodzie paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem, z dokumentami i kluczykami. Najemca nie może przewozić w samochodzie zwierząt. Najemca nie może holować najętym samochodem innych pojazdów lub przyczep. Najemca nie może używać samochodu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy ani do prowadzenia działalności gospodarczej. Najemca nie może udostępniać samochodu innym osobom, poza osobą Kierowcy. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w Samochodzie, jeżeli są skutkiem nienależytego korzystania z samochodu lub naruszenia któregokolwiek z postanowień Warunków.

XI. KARY UMOWNE
Najemca zostaje obciążony karą umowną w następujących przypadkach:
a) udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej 300 zł,
b) zagubienie kluczy pojazdu - 1000 zł
c) brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej - 300 zł
d) każdy dzień postoju celem uzupełnienia braków o których mowa w punkcie c) - 200 zł
e) palenie tytoniu w samochodzie 500 zł,
f) demontaż, podmiana, kradzież części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego - 2000 zł
g) Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 20 % marży
h) Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 300 zł,
i) Przewożenie zwierząt wynajętym samochodem 300 zł
j) udostępnienie danych w związku z wykroczeniem z fotoradaru – 123 zł
k) udostępnienie danych w związku z wykroczeniami/przestępstwami, w przypadku których Wynajmujący zostanie wezwany na przesłuchanie – 500 zł
l) poplamienie tapicerki samochodowej - 250 zł
m) zwrot nieumytego i nie posprzątanego samochodu - 100 zł
n) brak informacji w wymaganym terminie o przedłużeniu czasu trwania najmu - 300 zł
o) wyjazd za granicę bez zgody - 1000 zł
p) przedłużenie wynajmu bez zgody Wynajmującego - 1000 zł
r) Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego - 100 zł
s) Brak naklejki lub ramki tablicy rejestracyjnej z logo firmy - 50 zł
Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność jeżeli spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, albo gdy prowadził samochód pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w samochodzie, odbiegające od standardowej eksploatacji, oraz jeżeli przewozi zwierzęta w samochodzie, pomimo zakazu. Jeżeli Najemca zatankuje do samochodu niewłaściwe paliwo, zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody w całości.
Kary umowne mogą zostać naliczone notami obciążeniowymi.

XII. SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeżeli Samochód zostanie unieruchomiony z powodu okoliczności, za którą Najemca nie ponosi odpowiedzialności oraz jeżeli Najemca niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia samochodu, kradzieży, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeżeli nie są one wynikiem okoliczności za które Najemca ponosi odpowiedzialność oraz jeżeli Najemca natychmiast poinformuje o zaistniałym zdarzeniu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności oraz nie ma wypływu na czas oczekiwania na samochód zastępczy. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard, wysokość czynszu zostaje odpowiednio obniżona.
Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w następujący przypadkach:
a) utraty dowodu rejestracyjnego,
b) utraty dokumentu ubezpieczenia,
c) utraty kluczyków do samochodu,
d) uszkodzenie samochodu z winy Najemcy lub Kierowcy.

XIII. DANE OSOBOWE
Wynajmujący oświadcza, że administratorem danych osobowych jest Wynajmujący. Dane osobowe Wynajmującego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją Umowy, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymagającym przepisami prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy. Okres przetwarzania może być każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie niniejszej umowy.

XIV. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień umowy najmu oraz postanowień niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.